Informacja o przetwarzaniu przez Oknoplast sp. z o.o. danych osobowych – program Czyste Powietrze

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oknoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Oknoplast” lub „Administrator”) z siedzibą w Ochmanowie, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e – mail: biuro@oknoplast.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres privacy@oknoplast.com.pl
2. Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w serwisie internetowym, przesyłane w związku z korespondencją mailową lub tradycyjną, a także przekazywane w rozmowach telefonicznych, są przetwarzane w celu:

1) prowadzenia komunikacji i obsługi Państwa pytań. W przypadku konsultacji w związku z programem „Czyste Powietrze” przetwarzamy niezbędne dane pozwalające ocenić spełnienie warunków uzyskania przez Państwa dofinansowania w związku z udziałem w programie i zakupem naszych produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu możliwości sprawnego porozumiewania się z Oknoplast we wszystkich interesujących Państwa sprawach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
2) Prowadzenia badań jakości obsługi. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystane do prowadzenia przez nas badań jakości obsługi np. poprzez ankietę satysfakcji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu jakości obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
3) Celach analitycznych i statystycznych. Państwa dane osobowe związane z zawartymi umowami dotyczącymi produktów Oknoplast są przez nas przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu pomaga nam rozwijać naszą sieć dystrybucji, a także udoskonalać nasze produkty. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z prowadzeniem wewnętrznych analiz biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4) Prowadzenia działalności marketingowej. Państwa dane osobowe są wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych przez Oknoplast Sp. z o.o. W sytuacji, gdy wyrazili Państwo swoją odrębną zgodę na komunikację marketingową, będziemy wykorzystywać Państwa dane do przesyłania odpowiednich komunikatów handlowych lub newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z marketingiem i promocją naszej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Państwa dane osobowe zostaną przekazywane wybranemu Partnerowi Handlowemu w celu przygotowania dla Państwa oferty zakupu wybranych przez Państwa produktów Oknoplast lub obsługi Państwa pytań. Dane osobowe mogą zostać przekazane w celach związanych z wykonaniem dla Państwa usług także dostawcom systemów informatycznych i usług IT (komunikacja z Państwem np. za pomocą poczty e-mail), operatorom pocztowym i kurierom (doręczenie pism).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku od dnia zakończenia prowadzenia komunikacji, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej wykonywania. W zakresie danych związanych z programem „Czyste Powietrze” dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu wykonywania usługi konsultacji w związku z programem. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Oknoplast. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla innych celów, związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Oknoplast prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na adres privacy@oknoplast.com.pl
6. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych jest wymagane przez Oknoplast Sp. z o.o. w celu uzyskania konsultacji dotyczących programu i obsługi Państwa pytań. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy, z wyjątkiem zgód dla celów marketingowych, które są dobrowolne.
8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Oknoplast dostępnych jest na: https://oknoplast.com.pl/polityka-prywatnosci/